کفپوش تارتانها

اهمیت دو میدانی درمیان رشته های گوناگون انکارناپذیراست زیراسوابق آن به اندازه عمربشرطولانی است.این ورزش کهن ترین،طبیعی ترین ،غیروابسته ترین ودرعین حال سالم ترین فعالیتی است که نشاط وسلامتی وتحرک را با بکار انداختن اندامهای آدمی به اوهدیه می کندواما شتاب حرکت نیزهمواره اورادرمعرض تصادم قرار می دهد که امکان آسیب نیزدرآن کم نیست بنابراین سعی می گردد این مسیربدون مانع،بدون کمترین پستی وبلندی وتا حدودی قابل انعطاف ونیز با اندکی اصطکاک همراه باشد تا شرایط محیط حتی المقدورمساعد گردد ودونده درحد امکان با خاطری آسوده وفارغ ازنیروی بازدارنده اضطراب ونگرانی ناشی ازتصادم با تمام توان به فعالیت پردازد.

مجموعه شرایط فوق در پیست های تارتان به بهترین صورت جمع وتلفیق شده درصورت فراهم بودن امکانات مالی از این راه می توان به حداکثر اهداف مورد انتظار دست یافت.

زیرا قابلیت انعطاف آن حدود ۳۰% ازضربه را خنثی می کندوسطح هموار آن ازهرگونه آسیب ناشی از تغییر ناگهانی سطح پیش گیری می نماید و اصطکاک نسبی سطح و قابلیت انعطاف آن مانع از آسیب جدی و وسیع خواهد شد.

به دلایل فوق با این وسیله می توان دربسیاری ازفعالیت های ورزشی دیگرنیز سود جست وآسیب پذیری را درآنها به حداقل رساند.

تناسب فوق العاده این سطح سبب شده تا آن را از انحصار ورزش دو میدانی خارج و به محیط بازی کودکان نیز سرایت دهد. از آنجا که دویدن کار کودک است و آسیب پذیریهای ناشی از نوپا بودن و بی تجربگی سنین ابتدایی همواره مربیان دلسوز و مسئولیت پذیر را نگران خود میسازد ، بنابراین غالبا در محیط بازی کودکان (مهد کودکها،پارکها،مدارس …) از لایه های اولیه پیست استفاده کرده و به تنهایی آن را اجرا می کنند.

امروزه کف پوشهای پیستهای دو میدانی مرسوم به تارتان در دنیا به سه روش قابل اجرا می باشد،ابتدا کف پوشهای رول بوده که درکارخانه به صورت تولید صنعتی ساخته گشته و جهت نصب به محیطهای ورزشی حمل واجرا می گردد. نمونه دیگر تارتان،به صورت ریختگی و از نوع پلی اورتان می باشد که به صورت یکپارچه و درجا اجرا می گردد . نمونه سوم کف پوشهای دو میدانی تارتان ترکیبی بوده که همانطور که از اسمش پیداست ترکیبی از تارتان پلی اورتان و رول می باشد که از لحاظ خصوصیات و کاربری نسبت به دو گونه قبلی دارای مزایایی می باشد

توضیحات

اهمیت دو میدانی درمیان رشته های گوناگون انکارناپذیراست زیراسوابق آن به اندازه عمربشرطولانی است.این ورزش کهن ترین،طبیعی ترین ،غیروابسته ترین ودرعین حال سالم ترین فعالیتی است که نشاط وسلامتی وتحرک را با بکار انداختن اندامهای آدمی به اوهدیه می کندواما شتاب حرکت نیزهمواره اورادرمعرض تصادم قرار می دهد که امکان آسیب نیزدرآن کم نیست بنابراین سعی می گردد این مسیربدون مانع،بدون کمترین پستی وبلندی وتا حدودی قابل انعطاف ونیز با اندکی اصطکاک همراه باشد تا شرایط محیط حتی المقدورمساعد گردد ودونده درحد امکان با خاطری آسوده وفارغ ازنیروی بازدارنده اضطراب ونگرانی ناشی ازتصادم با تمام توان به فعالیت پردازد.

مجموعه شرایط فوق در پیست های تارتان به بهترین صورت جمع وتلفیق شده درصورت فراهم بودن امکانات مالی از این راه می توان به حداکثر اهداف مورد انتظار دست یافت.

زیرا قابلیت انعطاف آن حدود ۳۰% ازضربه را خنثی می کندوسطح هموار آن ازهرگونه آسیب ناشی از تغییر ناگهانی سطح پیش گیری می نماید و اصطکاک نسبی سطح و قابلیت انعطاف آن مانع از آسیب جدی و وسیع خواهد شد.

به دلایل فوق با این وسیله می توان دربسیاری ازفعالیت های ورزشی دیگرنیز سود جست وآسیب پذیری را درآنها به حداقل رساند.

تناسب فوق العاده این سطح سبب شده تا آن را از انحصار ورزش دو میدانی خارج و به محیط بازی کودکان نیز سرایت دهد. از آنجا که دویدن کار کودک است و آسیب پذیریهای ناشی از نوپا بودن و بی تجربگی سنین ابتدایی همواره مربیان دلسوز و مسئولیت پذیر را نگران خود میسازد ، بنابراین غالبا در محیط بازی کودکان (مهد کودکها،پارکها،مدارس …) از لایه های اولیه پیست استفاده کرده و به تنهایی آن را اجرا می کنند.

امروزه کف پوشهای پیستهای دو میدانی مرسوم به تارتان در دنیا به سه روش قابل اجرا می باشد،ابتدا کف پوشهای رول بوده که درکارخانه به صورت تولید صنعتی ساخته گشته و جهت نصب به محیطهای ورزشی حمل واجرا می گردد. نمونه دیگر تارتان،به صورت ریختگی و از نوع پلی اورتان می باشد که به صورت یکپارچه و درجا اجرا می گردد . نمونه سوم کف پوشهای دو میدانی تارتان ترکیبی بوده که همانطور که از اسمش پیداست ترکیبی از تارتان پلی اورتان و رول می باشد که از لحاظ خصوصیات و کاربری نسبت به دو گونه قبلی دارای مزایایی می باشد

موارد استفاده

اهمیت دو میدانی درمیان رشته های گوناگون انکارناپذیراست زیراسوابق آن به اندازه عمربشرطولانی است.این ورزش کهن ترین،طبیعی ترین ،غیروابسته ترین ودرعین حال سالم ترین فعالیتی است که نشاط وسلامتی وتحرک را با بکار انداختن اندامهای آدمی به اوهدیه می کندواما شتاب حرکت نیزهمواره اورادرمعرض تصادم قرار می دهد که امکان آسیب نیزدرآن کم نیست بنابراین سعی می گردد این مسیربدون مانع،بدون کمترین پستی وبلندی وتا حدودی قابل انعطاف ونیز با اندکی اصطکاک همراه باشد تا شرایط محیط حتی المقدورمساعد گردد ودونده درحد امکان با خاطری آسوده وفارغ ازنیروی بازدارنده اضطراب ونگرانی ناشی ازتصادم با تمام توان به فعالیت پردازد.

مجموعه شرایط فوق در پیست های تارتان به بهترین صورت جمع وتلفیق شده درصورت فراهم بودن امکانات مالی از این راه می توان به حداکثر اهداف مورد انتظار دست یافت.

زیرا قابلیت انعطاف آن حدود ۳۰% ازضربه را خنثی می کندوسطح هموار آن ازهرگونه آسیب ناشی از تغییر ناگهانی سطح پیش گیری می نماید و اصطکاک نسبی سطح و قابلیت انعطاف آن مانع از آسیب جدی و وسیع خواهد شد.

به دلایل فوق با این وسیله می توان دربسیاری ازفعالیت های ورزشی دیگرنیز سود جست وآسیب پذیری را درآنها به حداقل رساند.

تناسب فوق العاده این سطح سبب شده تا آن را از انحصار ورزش دو میدانی خارج و به محیط بازی کودکان نیز سرایت دهد. از آنجا که دویدن کار کودک است و آسیب پذیریهای ناشی از نوپا بودن و بی تجربگی سنین ابتدایی همواره مربیان دلسوز و مسئولیت پذیر را نگران خود میسازد ، بنابراین غالبا در محیط بازی کودکان (مهد کودکها،پارکها،مدارس …) از لایه های اولیه پیست استفاده کرده و به تنهایی آن را اجرا می کنند.

امروزه کف پوشهای پیستهای دو میدانی مرسوم به تارتان در دنیا به سه روش قابل اجرا می باشد،ابتدا کف پوشهای رول بوده که درکارخانه به صورت تولید صنعتی ساخته گشته و جهت نصب به محیطهای ورزشی حمل واجرا می گردد. نمونه دیگر تارتان،به صورت ریختگی و از نوع پلی اورتان می باشد که به صورت یکپارچه و درجا اجرا می گردد . نمونه سوم کف پوشهای دو میدانی تارتان ترکیبی بوده که همانطور که از اسمش پیداست ترکیبی از تارتان پلی اورتان و رول می باشد که از لحاظ خصوصیات و کاربری نسبت به دو گونه قبلی دارای مزایایی می باشد