پرایمر زینک اتیل سیلیکات

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ آﺳﺘﺮ ﺳﻪ ﺟﺰﯾﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه از روي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﺗﯿﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي ﮔﺮد روي در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ و ﻓﻮﻻدي را از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮو ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﻪ آﺳﺘﺮي اوﻟﯿﻪ در ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود. اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ دارد، اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻤـﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣـﺮﻃﻮب و مقاومت حرارتی تا ۴۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘـﯿﮕﺮاد از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ : ﭘﯿﺶ از ﺑﺎز ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ، ﭼﺮﺑﯽ، رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻤﮑﻬﺎي روي ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎز ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ، ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ اي، ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻄﺢ را زﺑﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﯿﻨﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺳﻄﺢ را ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﭘﺎك ﺑﻮدن از ﻧﻤﮏ ﻫﺎي روي ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ : در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (دﻣﺎي ۲۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد) زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (ﺳﺎﻟﺖ اﺳﭙﺮي،

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﯿﺪ و ﻗﻠﯿﺎ) ﭘﺲ از ۱۰ روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺖ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﮑﺎر رود.

موارد استفاده

از این رنگ به عنوان یک آستري بسیار مناسب جهت سطوح خارجی خطوط لوله و انتقال، مخازن وهمچنین کلیه سازه ها فلزي در

استفاده میگردد.همچنین بر روي سازه هاي فلزي تا دماي ۴۰۰ درجه سانتیگراد مورد استفاده OFF SHORE مناطق ساحلی و

قرار می گیرد.

مشخصات فنی

فام ظاهري :طوسی مات

۶۱± درصد حجمی مواد جامد : % ۲

۳/۰۵ ±۰/۰۵ gr/cm جرم حجمی : جرم حجمی : ۳

۱۲/۲ m2/lit : ( میزان پوشش تئوري (براي ۵۰ میکرون ضخامت فیلم خشک

۲-۲۴ ساعت : ۲۵ ۰c زمان اجراي لایه بعدي در دماي

۱۵-۱۰ دقیقه : ۲۵ ۰c مدت زمان خشک شدن سطحی در دماي

۲ ساعت : ۲۵ ۰c مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دماي

۵ روز : ۲۵ ۰c مدت زمان خشک شدن کامل در دماي

۳ ساعت : ۲۵ ۰c عمر مفید رنگ بعد از اختلاط در دماي

نسبت اختلاط رنگ و هاردنر : به برچسب روي قوطی مراجعه شود

۵ , در شرایط محیطی مناسب ). -۴۰۰c مدت زمان انبار داري : ۳ ماه ( در دماي

پرایمر زینک اتیل سیلیکات

روش مصرف

پرایمر زینک اتیل سیلیکات به شکل دوجزئی ارائه می گردد .پرایمر مذکور از دو جزء

پودر روي می باشد.جهت مصرف می بایست ابتدا محلول لاك را توسط میکسر بهم زده تا کاملاً یکنواخت گردد و سپس پودر روي را به

اضافه نموده وسپس به اندازه کافی به آن تینر مخصوص اضافه میکنیم پس از ( A آرامی و بتدریج در حین هم زدن به لاك (جزء

ویا قلم مو بر روي سطوح فلزي اعمال می نمائیم .تنها جهت سطوح AIRLESS یکنواختی کامل آنرا بوسیله دستگاه اسپري بدون هوا

کوچک می توان از قلم مو استفاده کرد. توضیح اینکه ضخامت فیلم خشک رنگ مذکور نباید بیش از ۷۵ میکرون گردد.

آماده سازي سطح :

می باشد. SA یا ۳ SA 2½ ، ISO 8501- حداقل درجه تمیزي سطح مورد نیاز بر اساس استاندارد سوئدي ۱

همچنین حداقل میزان پروفایل سطح (زبري) ۴۰ میکرون می باشد.

شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزي :

-۱ دماي محیط بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد

-۲ دماي سطح ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

% -۳ رطوبت نسبی کمتر از ۸۰

تجهیزات مورد نیاز جهت اجراي پوشش :

اسپري بدون هوا) ) AIR LESS SPRAY -1 دستگاه

-۲ میکسر برقی یا بادي

-۳ قلم مو

از نازل ۰٫۰۱۹ یا ۰٫۰۲۱ اینچ می بایست استفاده گردد. AIRLESS SPRAY در هنگام استفاده از