عایق صوتی

این محصول بر اساس فوم پلی یورتان پاششی سلول بسته با دانسیته ۵ ± ۳۰ از دو جزء پلی اول و سخت کننده ایزوسیانات تشکیل شده است. این محصول دو جزئی توسط دستگاه مخصوص GRACO EXP2روی سطح کار اسپری می شود و پس از ۶ ۳ ثانیه به میزان ۴۰ برابر حجم اولیه پف کرده و فوم فشرده و یکپارچه ای ایجاد می نماید. این فوم در ضخامت های مختلف قابل اجرا است اما ضخامت متوسط و روتین ۳ سانتی متر می باشد. فوم پلی یورتان به دلیل سلول های بسته دارای ضریب مقاومت حرارتی بالا بوده، لذا بعنوان عایق برودتی و صوتی عمل نماید

توضیحات

این محصول بر اساس فوم پلی یورتان پاششی سلول بسته با دانسیته ۵ ± ۳۰ از دو جزء پلی اول و سخت کننده ایزوسیانات تشکیل شده است. این محصول دو جزئی توسط دستگاه مخصوص GRACO EXP2روی سطح کار اسپری می شود و پس از ۶ ۳ ثانیه به میزان ۴۰ برابر حجم اولیه پف کرده و فوم فشرده و یکپارچه ای ایجاد می نماید. این فوم در ضخامت های مختلف قابل اجرا است اما ضخامت متوسط و روتین ۳ سانتی متر می باشد. فوم پلی یورتان به دلیل سلول های بسته دارای ضریب مقاومت حرارتی بالا بوده، لذا بعنوان عایق برودتی و صوتی عمل نماید

موارد استفاده

این محصول بر اساس فوم پلی یورتان پاششی سلول بسته با دانسیته ۵ ± ۳۰ از دو جزء پلی اول و سخت کننده ایزوسیانات تشکیل شده است. این محصول دو جزئی توسط دستگاه مخصوص GRACO EXP2روی سطح کار اسپری می شود و پس از ۶ ۳ ثانیه به میزان ۴۰ برابر حجم اولیه پف کرده و فوم فشرده و یکپارچه ای ایجاد می نماید. این فوم در ضخامت های مختلف قابل اجرا است اما ضخامت متوسط و روتین ۳ سانتی متر می باشد. فوم پلی یورتان به دلیل سلول های بسته دارای ضریب مقاومت حرارتی بالا بوده، لذا بعنوان عایق برودتی و صوتی عمل نماید