رنگ های پوششی

خورشید ، آب ، باد ، خاک و آتش همگی زندگی بخش هستند ولی مصنوعات بشری گاهی به دلیل تماس بیش از حد با عناصر زندگی بخش باعث تخریب می شوند. حال برای محافظت از این مصنوعات به لایه ای محافظ احتیاج است. با این تفسیر دلیل بوجود آمدن رنگها را درمی یابیم. با توجه به اینکه این مصنوعات در معرض کدام عناصر هستند ، احتیاج به پوششی خاص داریم و در مرحله بعد برای محافظت بهتر و زیبایی ، رنگها وارد شدند و با صنعتی شدن و ورود اسیدها و بازها و صنایع نفت احتیاج به محافظت در مقابل آنها نیز لازم شد.