اپوکسی پلی آمید کولتار

این رنگ هم بعنوان یک آستري وهم رنگ رویه بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید که بوسیله تار حاصل از قطران ذغال سنگ

غنی گردیده ، تولید و عرضه میگردد. این رنگ مقاومت بسیار عالی در برابر محیطهاي قلیایی و اسیدي، مواد شیمیایی ، رطوبت ،آب شور

داراي مقاومت لازم نیستند. UV و شیرین ، ضربه و شرایط سخت دارند ولیکن دربرابر اشعه

موارد استفاده :

از این رنگ بھ عنوان رنگ رویھ بسیار مناسب جھت تجھیزات ھیدرو مکانیکال ، خطوط لولھ و تجھیزات مدفون در خاک

، سطوح داخلی مخازن آب شیرین و گازوییل وھمچنین کلیھ سازه ھای بتنی وفلزی مغروق در آب دریا استفاده میگردد

مشخصات فنی

فام ظاهري :مشکی و قهوه اي( مات)

۶۴± درصد حجمی مواد جامد : % ۲

۱/۴۲ ±۰/۰۵ gr/cm جرم حجمی : ۳

۶٫۴ m2/lit : ( میزان پوشش تئوري (براي ۱۰۰ میکرون ضخامت فیلم خشک

۱۲-۳۶ ساعت : ۲۵ ۰c زمان اجراي لایه بعدي در دماي

۷ ساعت : ۲۵ ۰c مدت زمان خشک شدن سطحی در دماي

۱۸ ساعت : ۲۵ ۰c مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دماي

۱۰ روز :۲۵ ۰c مدت زمان خشک شدن کامل در دماي

۸ ساعت : ۲۵ ۰c عمر مفید رنگ بعد از اختلاط در دماي

نسبت اختلاط رنگ و هاردنر : به برچسب روي قوطی مراجعه شود .

۵ , در شرایط محیطی مناسب ). -۴۰۰c مدت زمان انبار داري : یکسال ( در دماي

روش مصرف

را به آن اضافه می نماییم و بار دیگر بوسیله B را بوسیله همزن مخلوط نموده تا بطور کامل یکنواخت گردد سپس جز A ابتدا جز

همزن دو جز را مخلوط نموده وپس از آن حدود ۲۰ دقیقه به مخلوط اجازه میدهیم تا واکنش لازم بین دو جز صورت پذیرد. هم اکنون

۶ ساعت – ۲۵ حداکثر تا ۸ ۰c رنگ آماده اجرا می باشد. با توجه به عمر مفید رنگ بعد از اختلاط ‚ رنگ آماده شده را در دماي

مصرف نمایید .

آماده سازي سطح :

سطح مورد نظر باید عاري از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار‚ گریس ‚ روغن و غیره باشد . در صورت نداشتن پرایمر

می باشد و میزان پروفایل سطح SA یا ۳ SA 2½ ، ISO 8501- حداقل درجه تمیزي سطح مورد نیاز بر اساس استاندارد سوئدي ۱

۴۰ میکرون با توجه به میزان ضخامت فیلم خشک در خواستی میباشد.

شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزي :

-۱ دماي محیط بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد

-۲ دماي سطح ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

% -۳ رطوبت نسبی کمتر از ۸۰

تجهیزات مورد نیاز جهت اجراي پوشش :

اسپري بدون هوا) ) AIR LESS SPRAY -1 دستگاه

اسپري هوا ) ) CONVENTIONAL SPRAY -2 دستگاه

-۳ میکسر برقی یا بادي

-۴ قلم مو و غلطک

از نازل ۰٫۰۱۷ یا ۰٫۰۱۹ اینچ می بایست استفاده گردد. AIRLESS SPRAY در هنگام استفاده از

ازنازل ۲ یا ۱٫۸ میلی متر می بایست استفاده گردد. CONVENTIONAL SPRAY در هنگام استفاده از